How NCEA works - Samoan transcript

Kia ora, hello … This film is designed to help you understand NCEA … the main qualification for secondary school kids in New Zealand.

 

Kia ora, talofa lava … Ua fuafuaina lenei ata ina ia fesoasoani ia te oe e te malamalama ai i le NCEA … o le tusipasi autu lea e maua e tamaiti o loo i aoga maualuluga i Niu Sila.

NCEA stands for the National Certificate of Educational Achievement. And it comes in three levels – cleverly named ... 1, 2 & 3.

 

O le NCEA e faapuupuu i ai le National Certificate of Educational Achievement. Ma e tolu laasaga poo levels ua faatulaga mai ai – o Laasaga 1, 2 & 3.

The key ingredients in NCEA are things called standards and credits. One leads to the other.

 

O mea autu lava i le NCEA e ta‘ua o matati‘a ma togi (standards and credits). E fesootai mea nei e lua.

With NCEA, there are still important national exams at the end of the year (we sometimes call it external assessment)… but you can also be tested, or assessed, throughout the year – that’s called internal assessment because it happens “in” school.

 

Mo le NCEA, o loo iai pea suega tāua a le atunuu aoao e faia i le iuga o le tausaga (o nisi taimi e tatou te ta‘ua nei suega o iloiloga aoao tetele (external assessment)…ae mafai foi ona sueina, pe iloiloina lou atamai, a o faagasolo le tausaga – e ta‘ua lena mea, o le iloiloga faalotoifale auā e faia lava “i totonu” o lau aoga.

It may sound like a lot more work ... but let’s face it, there are some things you can't test in a sit-down exam – Why just write about a science experiment… when you could do the experiment in the lab and see the real results… Why write about delivering your mihi in te reo Māori when you could do it for real?

 

E pei e foliga mai e tele galuega e fai ai … ae silasila foi, e iai nisi mea e lē mafai ona sue pe tofo ai lou atamai e ala i se suega e te saofai i lalo ma tusitusi – Aisea e tau tusitusi ai i lalo se sailiiliga faasaienisi …pe afai o lea e mafai ona e faatino moni lena mea i le potu faapitoa ua iai meafaigaluega mo suesuega faasaienisi, ma e vaaitino ai i āuga e maua ai…Aisea e tau tusi ai i lalo le faiga o sau lauga i le gagana Peretania pe faa-Samoa foi, pe afai o lena e mafai lava ona e fofogaina?

With NCEA, subjects are divided up into all the things you need to know – they’re called standards.

 

Mo le NCEA, ua vaevaeina mataupu i mea uma lava e manaomia ona e iloa – ua ta‘ua na mea o matati‘a.

Each standard is worth credits – and credits count towards the final qualification.

 

E tofu matati‘a taitasi ma togi e fetaui i ai – ma o togi na e faitau faatasi mo le mauaina o le tusipasi faaiu.

It means that instead of doing a one three-hour exam on the whole subject of English … you could be assessed in separate standards about writing a business letter, analysing a text, making a film, and giving speech… some of these will be tested in an exam at the end of the year ... and some will be assessed during the year.

 

O lona uiga, nai lo le fai o se suega se tasi e tolu itula le umi mo le mataupu atoa o le Igilisi … ae mafai ona iloiloina oe i matati‘a eseese ua e ausia i le tusiaina o se tusi faapisinisi, le vailiilia o se tusitusiga, le pueina o se ata tifaga, le vāganaina o se lauga… o nisi o nei mea o le a faia i ai se suega i le iuga o le tausaga … a o nisi o le a iloiloina a o faagasolo le tausaga.

To get NCEA, you need to get enough credits … 80 at each level…. At levels 2 and 3, 20 of the 80 credits can be from any level.

 

Ina ia maua le NCEA, e manaomia ia… lava ou togi e maua … e 80 i laasaga taitasi ... I laasaga e 2 ma le 3, o le 20 o togi mai togi e 80 e mafai ona maua mai soo se laasaga.

You also need to achieve a minimum number of literacy credits (writing, speaking and listening skills) and numeracy (number, measurement and statistical skills) but these can be gained in a large number of different subjects.

E manaomia foi ona e ausia se aofaiga maualalo faatapulaa o togi i le faitautusi, tusitusi, tautala ma le faalogo, ma ni togi tau fuainumera, e pei o le fuaina ma le faamaumauina o mea e faaaogā ai fuainumera, ae mafai foi ona maua nei tomai mai le tele o isi mataupu eseese.

You can build up credits during the year – or even over more than one year – and once you've got credits, they last forever. And you can keep track of how many credits you’re stacking up as you go along.

E mafai ona faaopoopo ou togi a o faagasolo le tausaga – pe sili atu foi i le tasi le tausaga – ma afai o le a maua ou togi, e tumau ai lava i ou faamaumauga na togi. Ma e mafai ona e siakiina i soo se taimi le tele o ou togi ua maua a o faagasolo au a‘oa‘oga.

When you get your results, you’ll know how many credits you’ve got – but your results tell you a lot more than just – “NCEA level 1, passed”.

 

Pe a maua iuga o au suega, o le a e iloa ai pe fia ou togi ua maua – ae e iai ma isi mea e ta‘u mai e iuga o au suega nai lo na o le – “NCEA level 1, passed”.

When you login to view your results for each standard a letter will appear next to each one - N, A, M, E.

 

Afai e te agai i le upega tafa‘ilagi e matamata i au results mo matati‘a taitasi – o le a aliali mai se mataitusi i autafa o matati‘a taitasi - N, A, M, E.

 

They stand for Not Achieved, Achieved, Merit, and Excellence. You can probably guess what Not Achieved means ... Achieved, Merit and Excellence tell you how well you did in reaching the standard.

 

O mataitusi amata mo le Not Achieved (Lei Ausia), Achieved (Ausia), Merit (Lelei), ma le Excellence (Sili ona Lelei). Atonu o lena ua e mate maia le uiga o le Not Achieved … O le Achieved, Merit ma le Excellence e ta‘u atu ai le lelei na e ausia ai lena matati‘a.

The thing to remember is that these days - E – is for Excellence! It might pay to let your parents know that – when they were at school, if you got an E it was bad news…

 

E ao ona manatua, o aso nei - o le E – e mo le Excellence! E lelei pe a ta‘u i ou mātua mea lena – i o latou vaitaimi a o aooga, a tusi mai le E i lou tusipasi, lona uiga e telē le faaletonu…

You won't get more credits for getting Merits and Excellences but there are good reasons for aiming high.

 

E te lē toe maua nisi togi faaopoopo pe afai e iai ni au Merits ma Excellence, ae o ni mafuaaga lelei na e atili ai ona e finafinau mo nisi mea e sili atu.

If you get enough credits with Merits or Excellences - 50 to be exact - you'll get Merit or Excellence included in your NCEA qualification - it's called an endorsement … and everyone will know how well you've done.

 

Afai o lava ou togi o maua mo Merits poo Excellences – e tatau ona 50 – o le a tusia ai le Merit poo le Excellence i lou tusipasi o le NCEA – e ta‘ua lena mea o se faamanuiaga … ma o le a iloa ai e tagata uma sa lelei au taumafaiga.

That will tell people you mean business… It's a good reason to keep aiming for merits and excellences, even after you've reached 80 credits.

O le a ta‘u atu ai i tagata, e matuā tāua ia te oe au taumafaiga… O se mafuaaga lelei e atili ai ona e finafinau ia maua lelei (merits) ma sili ona lelei (excellences), e tusa pe e te ausia togi e 80.

Merits and Excellences can also be useful if you're doing well in particular courses or subjects.

E mafai foi ona aogā Merits ma Excellences pe afai e iai ni mataupu patino e te lelei ai.

Course Endorsement is tells people you are especially good at a particular subject or course.

 

O se faamanuiaga mo se mataupu (Course Endorsement) e ta‘u atu ai i tagata e iai se mataupu patino e te matuā lelei ai lava.

If you get 14 credits with Excellence in a particular course … say maths, or music … you will have that course endorsed with Excellence.

 

Afai e te maua togi e 14 ma le Excellence i se mataupu patino … le numera, poo le musika … o le a faamanuiaina lau mataupu lena i le Excellence.

Anyone who reads your results will see you’ve done particularly well at maths, or music… or even both.

 

Soo se tasi e faitau i iuga o au suega o le a latou iloa ai, na matuā lelei ou togi i le numera, poo le musika… poo mataupu uma e lua.

That will come in handy when you’re showing results to people after you’ve left school – for work or going somewhere else to study.

 

O le a aogā lena mea a o e faaali atu iuga o au suega i tagata pe afai ua uma au aoga – mo le sailia o sau galuega poo lou toe agai atu i se isi mea e faaauau ai au aoga.

Vocational Pathways are another way you can show what you’ve learnt. They also suggest the types of study options and job opportunities that you may be interested in looking into. 

 

O le Aoaoina o Tomai mo le Sailia o Galuega (Vocational Pathways) o se isi lea auala e te faaalia ai poo ā mea ua e aoaoina. E ta‘u atu ai foi poo ā ituaiga o mataupu e tatau ona e aoaoina, ma ni avanoa faigaluega e te ono manao e siaki. 

You get a Vocational Pathways Award when you’ve completed one of the six industry pathways.

E te maua le Faailoga i le Aoaoina o Tomai mo le Sailia o Galuega (Vocational Pathways Award) pe a e faamae‘aina se tasi o aoaoga mai aoaoga e ono mo ni tomai tau galuega.

You can get more than on Vocational Pathway Award- neat eh!

 

E mafai ona e maua ma nisi Faailoga i le Aoaoina o Tomai mo le Sailia o Galuega (Vocational Pathways Award) – e manaia a ea!

 

You can use Vocational Pathways to show how your achievement relates to the learning or skills employers are looking for.

E mafai ona e faaaogā le Aoaoina o Tomai mo le Sailia o Galuega (Vocational Pathways) e faaali atu ai pe faapefea i mea ua e ausia ona fesootai atu i agavaa poo tomai o loo sue e fale faigaluega.

Your time at secondary school is bit like a journey … it might start off feeling like your in a foreign land but you soon start becoming more familiar with the territory. And you'll want to explore new places and ideas…

 

A o e iai i se aoga maualuga, e tai pei o loo alu sau faigamalaga … e te ono manatu i le taimi muamua o loo e iai i se nuu ese, ae lē umi ua amata ona e masani. Ma ua e manao loa e fia matamata atu i nisi nofoaga fou ma fia iloa nisi mea fou…

Just like any journey … it helps to have an idea where you want to go - and a map - so you can plan how to get there. You want to know the subjects you're studying are taking you in the right direction. Getting as many credits as you can is great – but it's important to think about what subjects you’re getting credits in.

 

E pei lava o soo se faigamalaga … e tāua le iloa poo fea e te fia agai i ai – ma iai se faafanua – ina ia e fuafua lelei pe faapefea ona e oo i lena nofoaga. E te manao e iloa, o mataupu ia e te a‘oa‘oina o le a sa‘o lelei ai le taunuuga e te iu i ai. E matuā manaia lou mauaina o ni togi se tele – ae e tāua lou mafaufau lelei poo ā mataupu o loo maua ai ou togi.

If you’re aiming for a job or university course, you need to get credits in the standards that will be useful to employers or that the university will expect to see in your results. Make sure you’re on the right path.

 

Afai o loo e sini e saili sau galuega pe ave sau mataupu i se iunivesite, e tatau la ona e maua togi i matati‘a o le a aogā i falefaigaluega, poo togi o le a fia vaai i ai le iunivesite i iuga o au suega. Ia faamautinoa o sa‘o le itu o loo e iai.

And remember - just because you’ve got University Entrance doesn’t mean you can just turn up for any university course you like. These days Universities want to see lots of Es in your results. Another good reason for aiming high.

 

Ma ia manatua – e lē faapea ua e pasi e ulufale i se iunivesite, ona pule lava lea o oe i sau mataupu e ave i le iunivesite. O aso nei, e fia vaai Iunivesite i le tele o Excellence i iuga o au suega. O le isi lena pogai e tatau ai ona e finau ia matuā maualuluga ou togi.

So – a couple of important things to remember.

 

O lea – o mea tāua nei e tatau ona manatua.

Make sure the standards you are studying are going to give you the results you need to do what you want to do when you leave school.

 

Ia mautinoa o matati‘a o loo e a‘oa‘oina o le a e maua ai iuga na e te manaomia ina ia e faia ai le mea o loo e manao e fai pe a uma au aoga.

And make sure you’re getting your best possible results – as many Excellences or Merits as possible.

 

Ma ia faamautinoa e te maua iuga e sili ona lelei – ia tele ni au Excellences poo ni Merits.

If you’ve got questions, talk to the experts: Ask your teachers, go to the NZQA website – www.nzqa.govt.nz - or phone NZQA on 0800 697 296

A iai ni au faafesili, talanoa atu ia i latou ua iai tomai faapitoa: Fesili i ou faiaoga, alu i le upega tafa‘ilagi a le NZQA – www.nzqa.govt.nz – pe vili le NZQA i le 0800 697 296

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz